Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΤΗΤΑ 30

Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo, patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi in victoria fuit. Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit. Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum. Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit; patre imperatore libentissime meruisse pietatis fuit; finem stipendiorum patris victoriam ac triumphum fuisse felicitatis fuit.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Την ίδια πτώση άλλο αριθμό:
viro fortissimo,
patri suo,
magno adiumento
suspicionem quandam,
eo bello

2.Να γράψετε τον τύπο που ζητάμε:
iudices κλητική ενικού
periculis ονομαστική πληθυντικού
solacio ονομαστική ενικού
laboribus κλητική ενικού
gratulationi ονομαστική ενικού
laus δοτική ενικού
generi αιτιατική πληθυντικού
nomini ονομαστική πληθυντικού
flagitium γενική ενικού
dedecus κλητική ενικού
stipendia αιτιατική ενικού
finem ονομαστική ενικού
pietatis αφαιρετική ενικού
triumphum ονομαστική πληθυντικού

3.Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των τύπων :
fortissimo
magno
continenter
libentissime

4.Να γράψετε τον τύπο που ζητάμε:
fuit γ ενικό, β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
habet β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
laudare απαρέμφατο μέλλοντα
vidit γενική γερουνδίου
vixit γ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
obiecerunt β ενικό υποτακτικής παρατατικού
debemus α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
susceptum β ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής
Meruisse α πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
constituta est απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής

5.Ο υποθετικός λόγος στα άλλα είδη:
si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus.

6.Να δηλωθεί ο προσδιορισμός με δυο άλλους τρόπους: ob quam rem

7.Να μεταφερθεί στην άλλη φωνή:
Murenam laudare debemus,/
quod Asiam vidit,/
Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt.

8.Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση:
patre imperatore

9.Να αναγνωριστούν συντακτικά:
viro patri
adiumento
gratulationi
luxuriae
Murenam
Quam Asiae
familiae dedecus
Meruisse
virtutis
stipendiorum
fuisse

10.«si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit.»
Να αποδοθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Romani dicunt/ dixerunt

11.Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit. Να αναγνωρίσετε όλες τις προτάσεις του παραπάνω αποσπάσματος (μονάδες 2), να αιτιολογήσετε την έγκλιση των δευτερευουσών προτάσεων (μονάδες 3) και να χαρακτηρίσετε τον υποθετικό λόγο (μονάδες 2).

12.Murenam laudare debemus: Να αντικαταστήσετε το debeo + απαρέμφατο με τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας. Να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο

13. Να γίνουν μετοχικές:
si habet Asia suspicionem quandam luxuriae/
quod Asiam vidit

πηγή:Νεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου