Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

ΛΑΤΙΝΙΚΑ - Διαγώνισμα προσομοίωσης πανελλαδικώνHannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superāvit* et Saguntum vi expugnāvit*. Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum elephantis transiit*… Postquam XIV annos in Italiā complēvit*, Carthaginienses eum in Africam revocavērunt*. Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit*
Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Vēientānam praedam non aequo iure divīsam, absens dictātor est factus; is Gallos iam abeuntes secūtus est: quibus interemptis* aurum omne recēpit. 
Haec postquam domestici Scipiōni rettulērunt, is fores reserāri eosque intromitti iussit. Praedōnes postes ianuae tamquam sanctum templum venerāti sunt et cupide Scipiōnis dextram osculāti sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrāre solent, domum revertērunt.
Gallus, periculum veritus, constituit ut* tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortātur ut* salūtem sperent.

 Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.
Μονάδες 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
natus-μετοχή μέλλοντα στην αφαιρετική ενικού αρσενικού
turrim - γενική πληθυντικού
cupīvit- α΄ενικό υποτακτικής παρατατικού
rettulērunt- γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
cupide- το επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό
posuissent-  β΄ ενικό της οριστικής του παρατατικού
constituit- το γερουνδιακό στη δοτική του ενικού
adhortātur- β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
casu- αφαιρετική πληθυντικού
ille- αιτιατική ενικού θηλυκού
Μονάδες 10


Β1β.quae homines deis immortalibus consecrāre solent: να μετατρέψετε όλους τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό
Μονάδες 5

 B2α. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται από τις συνεκφορές:
aequo iure- αιτιατική πληθυντικού
omnes gentes- αφαιρετική ενικού
quodam milite - γενική πληθυντικού
Μονάδες 6

Β2β. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθένα από τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους:
abeuntes - να κλίνετε την προστακτική του ενεστώτα (2)
intromitti - απαρέμφατο μέλλοντα και α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή (2)
conspicitur - τον ίδιο τύπο στην οριστική παρακειμένου παθητικής περιφραστικής συζυγίας (2)
absens- απαρέμφατο παρακειμένου, β ΄πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα (2)
sperent- ίδιο τύπο στην οριστική μέλλοντα (1)
Μονάδες 9


Γ1α. quae Italiam ab Galliā seiungunt / postquam XIV annos in Italiā complēvit : να συμπτύξετε σε μετοχές τις παραπάνω προτάσεις
Μονάδες 4
Γ1β. absens dictātor est factus: να μετατρέψετε στην ενεργητική σύνταξη θεωρώντας ως υποκείμενο το Romani
Μονάδες 3
Γ1γ. cum Rōmānis / propter Vēientānam praedam: να βρείτε το είδος των εμπροθέτων και να τους δηλώσετε με μια άλλη πρόθεση κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές , όπου χρειάζεται.
Μονάδες 4
Γ1δ. dux, cum elephantis, componere, veritus: να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις (είναι στο κείμενο με έντονη γραφή)
Μονάδες 4


Γ2α. Haec postquam domestici Scipiōni rettulērunt/ ut tragulam mitteret: να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά, χρονική ακολουθία, συντακτική λειτουργία)
Μονάδες 8
Γ2β. in Africam- να δηλώσετε την απομάκρυνση από τόπο
 domum-να δηλώσετε τη στάση σε τόπο
Μονάδες 2
Γ2γ. ut salūtem sperent: να μετατρέψετε την πρόταση σε αρνητική και να δηλώσετε κατόπιν την απαγόρευση και με τους δυο τρόπους
Μονάδες 5

 Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΝΙΔΟΥ