Τρίτη 2 Μαΐου 2023

Η ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

 


Δοτική προσωπική κτητική.

Συντάσσεται με τα ρήματα εμί, γίγνομαι, πάρχω, όταν δεν είναι συνδετικά και σημαίνουν «έχω», «αποκτώ». Φανερώνει τον κτήτορα.
π.χ. Πολλ
χρήματα τος θηναίοις ν.

 

Δοτική προσωπική χαριστική.
Φανερώνει το πρόσωπο για χάρη ή ωφέλεια του οποίου γίνεται αυτό που εκφράζει το ρήμα. Τη συναντούμε συνήθως δίπλα στα: το αγαθόν, το καλόν, το κέρδος, η ωφέλεια, ο θησαυρός, η ειρήνη
π.χ.
καστος οχ τ πατρ κα τ μητρ μόνον γεγένηται λλ κα τ πατρίδι.

 

Δοτική προσωπική αντιχαριστική.
Φανερώνει το πρόσωπο το οποίο βλάπτεται από κάτι. Τη συναντούμε συνήθως δίπλα στα: το κακόν, η συμφορά, η βλάβη, η ζημία, ο πόλεμος, το δεινόν
π.χ.
ν μφιπόλει ττα τος θηναίοις γεγένητο. 

 

Δοτική προσωπική ηθική.
Φανερώνει το πρόσωπο που χαίρεται ή λυπάται για κάτι.

Παρατηρήσεις:H δοτική προσωπική ηθική συχνά συνοδεύεται από τις μετοχές βουλομέν, δομέν, χθομέν, προσδεχομέν καθώς και το επίθετο σμέν.
π.χ.
σμένοις τος νθρώποις τ φς γίγνετο. Ως δοτική προσωπική ηθική συνήθως χρησιμοποιείται η προσωπική αντωνυμία α΄ και β΄ προσώπου.
π.χ. Κα
μοι τν γραφν νγνωθι.

 

Δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου ή της αναφοράς.
Φανερώνει το πρόσωπο κατά την κρίση του οποίου ή σε σχέση με το οποίο ισχύει αυτό που εκφράζει το ρήμα της πρότασης.

·        Συντάσσεται με ρήματα δοξαστικά όπως, δοκ, οομαι, νομίζω, αλλά και το ρήμα φαίνομαι, ως προσωπικά ή απρόσωπα.
π.χ.
μο δοκετε ο σωφρονεν. (μτφρ. Μου φαίνεται ότι δεν σκέφτεστε σωστά).

·        Συχνά συνοδεύεται από μία μετοχή σε δοτική που δηλώνει τόπο, χρόνο ή κίνηση.

ποροντι δ ατ ρχεται Προμηθεύς. (μτφρ. Ενώ αυτός δεν ήξερε τι να κάνει, έρχεται ο Προμηθέας)

 

Δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου ή του ποιητικού αιτίου.
Φανερώνει το πρόσωπο που ενεργεί.
Συντάσσεται με ρήματα παθητικής φωνής, κυρίως συντελικού χρόνου, καθώς και με τα ρηματικά επίθετα σε –τέος και –τός

Τα απρόσωπα ρήματα, όπως τα μέλει, μεταμέλει, μέτεστι, μολογεται, παρασκεύασται, ερηται, διέγνωστο, προδέδοκται συντάσσονται με δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου.