Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 31η

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est; "Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat". Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
consul ονομαστική πληθυντικού
nobili genere ονομαστική πληθυντικού
exercitui γενική ενικού
filius κλητική ενικού
hostium γενική ενικού
his verbis ονομαστική πληθυντικού
singularis proelii ονομαστική ενικού
eventu γενική ενικού
miles Latinus κλητική ενικού
virtute ονομαστική ενικού
adulescens δοτική ενικού
viribus suis γενική πληθυντικού
certamen αιτιατική πληθυντικού
salutem ονομαστική ενικού

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
natus γενική γερουνδίου
abiret β΄ ενικό και α΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
abstinerent γ΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
lacessitus est γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
Congrediamur β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και μετοχή μέλλοντα
cernatur β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
antecellat γ πληθυντικό οριστικήςσυντελεσμένου μέλλοντα
confisus μετοχή ενεστώτα
permotus απαρέμφατο παρακειμένου
ruit μετοχή μέλλοντα
transfixit β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
spoliavit β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού
petiverunt γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
revertisset α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
fugati erant γ΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις, τον τρόπο εισαγωγής τους (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους:
ut omnes pugna abstinerent/
ut singularis proelii eventu cernatur, /
quanto miles Latinus Romano virtute antecellat/
cum in castra revertisset.

4. Στην άλλη φωνή: a duce hostium his verbis proelio lacessitus est/
ut singularis proelii eventu cernatur,/
fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit/
Statim hostes fuga salutem petiverunt./
Sed consul adulescentem morte multavit.

5. : Να γίνουν μετοχικές:
Is cum aliquando castris abiret,/
hostes fuga salutem petiverunt. /
eum transfixit

6. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Aliquis nuntiavit:
Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit/
Is edixit/
Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est/
Congrediamur/
Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit;/
et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit.
Statim hostes fuga salutem petiverunt.
Sed consul adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

7. Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις:
viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus

8. Παραθετικά αντικατάσταση:
nobili, singularis, fortior.

9. Να γίνουν οι απαραίτητες μεταβολές στις περιόδους ούτως ώστε να δηλώνουν το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον η πρώτη και στο παρελθόν η δεύτερη :
ut omnes pugna abstinerent/ ut singularis proelii eventu cernatur

10. Από πλάγιο σε ευθύ:
Is edixit ut omnes pugna abstinerent/
ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat".

11. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: adversarii constituent/constituerunt"
Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat".

Tum adulescens in certamen ruit // :
Να δηλώσετε το σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους.

πηγή:Νεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου