Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ


Όταν το ουσιαστικό που προσδιορίζει μια έναρθρη επιθετική μετοχή παραλείπεται, η μετοχή παίρνει τη συντακτική του θέση (ουσιαστικοποιημένη μετοχή). Eπίσης, το ουδέτερο ενικού επιθετικής μετοχής με άρθρο χρησιμοποιείται ως αφηρημένο ουσιαστικό. Συνήθεις ουσιαστικοποιημένες επιθετικές μετοχές είναι οι ακόλουθες:

ὁ ἄρχων, οἱ ἄρχοντες
ὁ διώκων (ο κατήγορος)
ὁ κλέπτων (ο κλέφτης)
ὁ νικῶν (ο νικητής)
ὁ τεκὼν (ο πατέρας)
ὁ φεύγων (ο κατηγορούμενος, ο εξόριστος)
ἡ εἱμαρμένη (η μοίρα)
ἡ ἐπιοῦσα (η επόμενη ημέρα)
ἡ τεκοῦσα (η μητέρα)
οἱ κρατοῦντες (οι άρχοντες)
οἱ λέγοντες (οι ρήτορες)
οἱ πολιτευόμενοι (οι πολιτικοί)
οἱ προσήκοντες (οι συγγενείς)
οἱ τεθνεῶτες (οι νεκροί)
τὸ ἀνειμένον (η άνεση)
τὸ δεδιὸς (ο φόβος)
τὸ δέον (το πρέπον)
τὸ δοκοῦν (η γνώμη)
τὸ ἡσυχάζον (η ησυχία)
τὸ θαρσοῦν (το θάρρος)
τὸ λεγόμενον (η φήμη)
τὸ λυσιτελοῦν (η ωφέλεια)
τὸ μέλλον / τὸ παρελθὸν / τὸ παρὸν
τὸ νοσοῦν (η νόσος)
τὸ προσῆκον (το αρμόζον)
τὸ συμφέρον
τὸ συνεστηκὸς (οι συνωμότες)
τὰ βεβουλευμένα / τὰ γνωσθέντα / τὰ δεδογμένα / τὰ δόξαντα / τὰ ἐψηφισμένα (οι αποφάσεις)
τὰ δέοντα / τὰ προσήκοντα (τα πρέποντα)
τὰ καθεστῶτα (η παρούσα κατάσταση)
τὰ κατηγορημένα (οι κατηγορίες)
τὰ κηρυχθέντα (οι διαταγές)
τὰ νομιζόμενα (τα καθιερωμένα)
τα συγκείμενα (οι ισχύουσες συνθήκες)
τὰ συμβάντα
τὰ ὡμολογημένα (οι συμφωνίες)

http://ebooks.edu.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου