Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Πολυτροπικό κείμενο - Φυσικό περιβάλλον (πλαστικά)

 Να παρατηρήσετε με προσοχή τον πίνακα - πολυτροπικό κείμενο που ακολουθεί και να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις

1.        Ποιος είναι ο στόχος του πίνακα της Greenpeace και ποιους σημειωτικούς πόρους χρησιμοποιεί για να τον πετύχει;

2.      Υπάρχει κάποια εξήγηση για την πιο έντονη γραφή ορισμένων αντικειμένων που καταγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα;

3.       Που αποσκοπεί ο συσχετισμός των αριθμητικών δεδομένων της στήλης 2 με τα ιστορικά γεγονότα της στήλης 3;