Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

 

 Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις μετοχές

(επιθετικές, κατηγορηματικές, επιρρηματικές):

1.      Ξέρξης εἶδεν Ἀρτεμισίαν μαχομένην.

2.      Ἀγησίλαος προσέττατεν αὐτοῖς τοῖς ἄρχουσι πείθεσθαι.

3.      Ὁ λέγων τοῦτο ψεύδεται.

4.      Ἦλθεν οὗτος κλέψων τὰ ἐρίφια.

5.      Θεοῦ θέλοντος ταῦτα ποιήσομεν.

6.      Ἦλθεν τρέχων ἐκ Μαραθῶνος.

7.      Ἀδικίαν ἐπράξατε λύσαντες τὰς σπονδὰς.

8.      Οὐκ αἰσχύνομαι μανθάνων καίτοι γέρων ὤν

9.      Ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν.

10.  Ἦλθε ἔχων ναῦς (= πλοία) ὀλίγας.

11.  Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπλθε λυπούμενος.

12.  Ὁ σῴζων τὴν πατρίδα μεγάλην τιμὴν ἔχει.

13.  Ἀλέξανδρος ἀπέστειλεν Ἀμύνταν τοὺς ἐχθροὺς διώξοντα.

14.  Ἐγὼ τὸ πρᾶγμ’ εἰμὶ τοῦτο δεδρακώς (=που έχω κάνει / ο δράστης).

15.  Ἐλάχιστοι οἱ τὰ ἄριστα γιγνώσκοντες.

16.  Ταῦτα ἀκούσας ὁ λύκος ἐπορεύετο λέγων·

17.  Οἱ ἱππεύοντες ἐν ἀσφαλείᾳ στρατεύονται.

18.  Ἡ ὁδὸς ἡ ἄγουσα εἰς ἀρετὴν μακρά ἐστι.

19.  Ὁρμήσας δράκων τοὺς ἐν τῆ νεοττιᾷ κατηνάλωσεν στρουθοὺς ὀκτὼ σύν τῆ μητρὶ ἐνάτη.

20.  Παρεσκευάζοντο (= έκαναν προετοιμασίες) ὡς πολεμήσοντες.

21.  Εἰς Μέγαρα ἦλθον Ἐπαμεινώνδαν ὑποδεξόμενοι.

22.  Ὁρῶσι Κῦρον ἀσπαζόμενον τὸν πάππον.

23.  Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου (= να συζητά)

24.  Πάντα τὰ δεινότατα παθόντες ὑβριζόμενοι  ἀποθανούμεθα (= θα πεθάνουμε).

25.  Ἐνόμιζον ρᾳδίως (= εύκολα) αἱρήσειν (= ότι θα κυριεύσουν) τείχισμα ταχέως εἰργασμένον (= που έχει φτιαχτεί γρήγορα)

26.  Πορευόμενοι δὲ πρὸς Κόρινθον ἐγγὺς τοῦ Ἰσθμοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο.

27.  Γηράσκω ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος.

28.  Στρατιῶταί τινες ἐτελεύτησαν εὐθὺς, γευσάμενοι τοῦ μέλιτος ἐκείνου.

29.  Οἱ Πέρσαι ἦλθον τὴν Ἑλλάδα ὑποτάξοντες.

30.  Ξενοφῶν θύσας τοῖς θεοῖς ἐστράτευσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου