Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

ENOTHTA 41- ΑΣΚΗΣΕΙΣ

41. Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiōres Horatii plane ac dilucide cum suis locūti sunt; non Sicanōrum aut Pelasgōrum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetātis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquāris, sermōne abhinc multis annis iam obsolēto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas. Quin, homo inepte, taces, ut consequāris, quod vis? Sed antiquitātem tibi placēre dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antīqui, sed sic loquere, ut viri aetātis nostrae; atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoriā et in pectore: "tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inaudītum".

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Sic ergo vive,
sed sic loquere,
habe semper in memoriā et in pectore:
Να δηλώσετε την απαγόρευση με δυο τρόπους.

2. ut consequāris:
Να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους

3. tamquam scopulum:
Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση

4.antiquissimi, plane, dilucide, primi, multis, obsolēto, inepte, honesta, bona, inaudītum, insolens, modesta:
Να γράψετε τους άλλους δύο βαθμούς επιθέτων και επιρρημάτων όπου είναι δυνατόν · των επιθέτων στην ίδια πτώση, ίδιο αριθμό.

5.antiquissimi viri γενική ενικού
aetātis suae αφαιρετική ενικού
verbis αιτιατική πληθυντικού
matre γενική πληθυντικού
sermōne ονομαστική ενικού
annis δοτική ενικού
homo inepte αφαιρετική ενικού
viri antīqui γενική πληθυντικού
aetātis nostrae ονομαστική ενικού
pectore ονομαστική πληθυντικού
verbum insolens atque inaudītum ονομαστική πληθυντικού

6.neminem, his : Να κλιθούν

7.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
locūti sunt β ενικό οριστικής ενεστώτα και υποτακτ. παρατατικού
dicuntur β ενικό προστακτικής ενεργ - μέση
coluisse σουπίνο
utebantur απαρέμφατο ενεστώτα
taces β πληθυντικό οριστ. μέλλοντα
vis β πληθ. υποτακτ. παρατατικού και ενεστώτα
scire κλίνουμε προστακτική ενεστώτα
consequāris γ πληθ. υποτακτ. μέλλοντα
placēre α πληθυντικό υποτακτ. παρακειμένου
vive γ ενικό υποτακτ. υπερσυντελίκου
habe γενική γερουνδίου
fugias γενική ενικού γερουνδιακό αρσενικό

8.proinde quasi cum matre Evandri nunc loquāris,
quod neminem scire atque intellegere vis,
quae dicas,
quod vis,
ut viri antīqui,
ut viri aetātis nostrae:
Να αναγνωριστούν (εισαγωγή,εκφορά, αιτιολόγηση)

9.quod a C. Caesare scriptum est
sic fugias verbum insolens atque inaudītum: Να μεταφερθούν στην άλλη φωνή

10.Να γίνουν μετοχικές οι προτάσεις:
Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquāris
quod neminem scire atque intellegere vis
quod a C. Caesare scriptum est

11.Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση Caesar dixit:
Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiōres Horatii plane ac dilucide cum suis locūti sunt;
non Sicanōrum aut Pelasgōrum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetātis suae verbis utebantur.
Tu autem sermōne abhinc multis annis iam obsolēto uteris,
Sed antiquitātem tibi placēre dicis, quod honesta et bona et modesta sit.

Με εξάρτηση Philosophus admonet / admonuit illum
Sic ergo vive, ut viri antīqui, sed sic loquere, ut viri aetātis nostrae;
atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoriā et in pectore: "tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inaudītum".

Με εξάρτηση το Interrogat/ interrogavit : Quin, homo inepte, taces, ut consequāris, quod vis?

12.Από πλάγιο σε ευθύ: Sed antiquitātem tibi placēre dicis, quod honesta et bona et modesta sit.,
qui primi coluisse Italiam dicuntur.

πηγή:Νεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου