Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 40- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

40. Sulla, occupāta urbe, senātum armātus coēgerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur. Cuius voluntāti nemo obviam ire audēbat; solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogātus sententiam dicĕre noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instāret, dixit is Sullae: "Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem minitēris, nunquam tamen ego hostem iudicābo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Rōmam et Italiam a Mario conservātam esse.

Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
urbe γενική πληθυντικού
senātum γενική ενικού
hostis αφαιρετική πληθυντικού αριθμού
solus γενική ενικού
augur αιτιατική ενικού
hac re γενική πληθυντικού
militum αφαιρετική ενικού
mortem κλητική ενικού
senex γενική ενικού αριθμού
corpore αιτιατική πληθυντικού
agmina αιτιατική ενικού αριθμού

β)Να γράψετε τους άλλους βαθμούς : senex, celerrime
senex : να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου στο αρσενικό γένος και στους δύο αριθμούς.
2.α)Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
coēgerat αντίστοιχο τύπο μέλλοντα
iudicarētur β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
audēbat β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
dicĕre β ενικό κ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
noluit β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
minitans απαρέμφατο ενεστώτα και μέλλοντα
instāret γ ενικό οριστ. παρακειμένου
ostendas σουπίνο αφαιρετική
circumsedisti γ ενικό οριστικής μέλλοντα
minitēris β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
miniteris : μετοχή μέλλοντα και στα τρία γένη
iudicabo : να κλιθεί η προστακτική του παθητικού μέλλοντα
conservatam esse : να κλιθεί το Γερούνδιο

β)rettulerunt :να κλιθεί η Οριστική ενεστώτα στην παθητική φωνή.
meminero:να κλιθεί η προστακτική και να γραφεί το απαρέμφατο.

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις, τον τρόπο εισαγωγής
τους (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους:
ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur/
cum Sulla minitans ei instāret/Etsi senex et corpore infirmo sum/
Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; /
licet mortem minitēris

4.Στην άλλη φωνή οι παρακάτω προτάσεις.
α) Sulla senātum armātus coēgerat
ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur.
"Licet mihi ostendas agmina militum,
quibus curiam circumsedisti;
nunquam tamen ego hostem iudicābo Marium.

β.Να γίνουν μετοχικές:
cum Sulla instaret / Licet mihi ostendas / licet miniteris

5α.Από ευθύ σε πλάγιο:
«Licet.. Marium» με εξάρτηση: Dicit/ Dixit Quintus Mucius Scaevola Sullae,

5β.από πλάγιο σε ευθύ: semper... conservatam esse

6. Nα δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους :
ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur


7.Ανάλυση μετοχών: occupāta urbe, interrogātus

8.nemo: Να κλιθεί

πηγή:Νεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου