Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 32

32. Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas; quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet. Quam multas imagines fortissimorum virorum— non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum—scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. Sic enim -laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo- me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
libri κλητική ενικού
sapientium αφαιρετική ενικού
voces κλητική ενικού
exemplorum ονομαστική πληθυντικού
vetustas δοτική ενικού
tenebris ονομαστική πληθυντικού
lumen ονομαστική πληθυντικού
multas imagines κλητική ενικού
fortissimorum virorum αιτιατική ενικού
scriptores κλητική ενικού
rem publicam γενική ενικού
homines ονομαστική ενικού
mentem meam γενική πληθυντικού
laudem κλητική ενικού
omnes cruciatus γενική ενικού
corporis ονομαστική πληθυντικού
omnia pericula αιτιατική ενικού
mortis ονομαστική ενικού
salute vestra δοτική ενικού
tantas dimicationes δοτική ενικού

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
iacerent α πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
accederet β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
intuendum αρχικούς χρόνους
imitandum β ενικό προστακτικής ενεστώτα
reliquerunt β ενικό προστακτικής ενεστώτα
gerendi γ πληθυντικό υποτακτκής μέλλοντα
proponebam γ ενικό υποτακτικής παρακειμένου
Colendo απαρέμφατο παρακειμένου
cogitando β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
expetendo γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
ducendo β ενικό προστακτικής ενεστώτα
obicere β ενικό οριστικής ενεστώτα
potui β ενικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού

3. Αναγνώριση του υποθετικού λόγου και μετατροπή στα άλλα είδη:
quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet.

4α. Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους στους άλλους βαθμούς:
Pleni, plenae, plena, multas, fortissimorum, cupidus, excellentes, parvi.
4β. Να κλιθούν :
quae : ενικό πληθυντικό ίδιο γένος-
nobis: ενικό πληθυντικό ίδιο πρόσωπο
meam: ενικό πληθυντικό ίδιο γένος

5α. Στην άλλη φωνή: Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! /
Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. /
Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam.

5β : Να γίνουν μετοχικές: Quas ego semper mihi proponebam, /
laudem et honestatem solum expetendo, /
omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo

6. Να δηλωθεί ο σκοπός με 6 τρόπους:
ad intuendum, / ad imitandum imagines

7. Συντακτική αναγνώριση:
plenae, sapientium, exemplorum, litterarum, imagines, administrandi,
mihi, homines, expetendo, cruciatus, corporis, mortis, parvi, me, obicere, pro salute .

8. Γερουνδιακή έλξη: Colendo et cogitando homines excellentes / laudem et honestatem expetendo

9α. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Archia dixit: Quas... proponebam

9β. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Caesar dixit: Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas; quae iacerent in tenebris omnia,/
Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! / Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. /
Sic enim me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.

10. Από πλάγιο σε ευθύ : omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo

πηγή:Νεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου