Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Προτεινόμενο αδίδακτο κείμενο στα αρχαία της κατεύθυνσης

Αδίδακτο κεμενο
 Ὁ δὲ Νικίας αἰσθόμενος τοῦτο καὶ ὁρῶν καθ’ ἡμέραν ἐπιδιδοῦσαν τήν τε τῶν πολεμίων ἰσχὺν καὶ τὴν σφετέραν ἀπορίαν, ἔπεμπε καὶ αὐτὸς ἐς τὰς Ἀθήνας ἀγγέλλων πολλάκις μὲν καὶ ἄλλοτε καθ’ ἕκαστα τῶν γιγνομένων, μάλιστα δὲ καὶ τότε, νομίζων ἐν δεινοῖς τε εἶναι καί, εἰ μὴ ὡς τάχιστα ἢ σφᾶς μεταπέμψουσιν ἢ ἄλλους μὴ ὀλίγους ἀποστελοῦσιν, οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν. φοβούμενος δὲ μὴ οἱ πεμπόμενοι ἢ κατὰ τὴν τοῦ λέγειν ἀδυνασίαν ἢ καὶ μνήμης ἐλλιπεῖς γιγνόμενοι ἢ τῷ ὄχλῳ πρὸς χάριν τι λέγοντες οὐ τὰ ὄντα ἀπαγγέλλωσιν, ἔγραψεν ἐπιστολήν, νομίζων οὕτως ἂν μάλιστα τὴν αὑτοῦ γνώμην μηδὲν ἐν τῷ ἀγγέλῳ ἀφανισθεῖσαν μαθόντας τοὺς Ἀθηναίους βουλεύσασθαι περὶ τῆς ἀληθείας.
Θουκυδίδη 7.8.1-2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.Να μεταφράσετε το κείμενο                                                                              
                                                                                                                                        Μονάδες 20
2.Να γράψετε στην κόλλα σας τους γραμματικούς τύπους που σας ζητούνται:
ὁρῶ: β’ενικό αορίστου β΄
ἀπορία: γενική πληθυντικoύ
τάχιστα: τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό
μεταπέμψουσιν: απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή
ἰσχὺν : την ίδια πτώση στον αντίθετο αριθμό
σφᾶς:  ονομαστική πληθυντικού στο β΄πρόσωπο
λέγοντες:  γ΄πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου
ἐλλιπεῖς : γενική ενικού στο ίδιο γένος
νομίζων: α’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
μαθόντας :τον ίδιο τύπο στη μετοχή παρακειμένου  
                                                                                                                                              Μονάδες 10

3α).Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους τύπους του κειμένου:
 ἐπιδιδοῦσαν, εἶναι, ἐλλιπεῖς, τοῦ λέγεινπερὶ τῆς ἀληθείας, ἐπιστολήν
Μονάδες 6
3β).Να εντοπίσετε τη δευτερεύουσα ονοματική πρόταση της τελευταίας περιόδου του κειμένου από το«φοβούμενος περὶ τῆς ἀληθείας», να κατονομάσετε το είδος της, τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς, καθώς και τη χρήση της.
 Μονάδες 2

3γ). « εἰ μὴ ὡς τάχιστα ἢ σφᾶς μεταπέμψουσιν ἢ ἄλλους μὴ ὀλίγους ἀποστελοῦσιν". Να εντοπίσετε  απόδοση του υποθετικού λόγου και να αναγνωρίσετε το είδος του.
Μονάδες 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου