Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

ΛΥΣΙΑ «ΥΠΕΡ ΑΔΥΝΑΤΟΥ» 10-12 (άγνωστο για ΒΑνθρ 1)


Εισαγωγικό σημείωμα
Σε αυτό το λόγο του ο Λυσίας προσπαθεί να υπερασπίσει έναν άνθρωπο με φυσική αναπηρία, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή των Πεντακοσίων, προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμα να λαμβάνει το ετήσιο χρηματικό επίδομα που χορηγούσε το δημόσιο ταμείο στους ανάπηρους και τους φτωχούς. Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται στην ικανότητά του να ιππεύει.
 [10] Περὶ δὲ τῆς ἐμῆς ἱππικῆς, ἧς οὗτος ἐτόλμησε μνησθῆναι πρὸς ὑμᾶς, οὔτε τὴν τύχην δείσας οὔτε ὑμᾶς αἰσχυνθείς, οὐ πολὺς λόγος. ἐγὼ γάρ, βουλή, πάντας οἶμαι τοὺς ἔχοντάς τι δυστύχημα τοῦτο ζητεῖν καὶ τοῦτο φιλοσοφεῖν, ὅπως ὡς ἀλυπότατα μεταχειριοῦνται τὸ συμβεβηκὸς πάθος. ὧν εἷς ἐγώ, καὶ περιπεπτωκὼς τοιαύτῃ συμφορᾷ ταύτην ἐμαυτῷ ῥᾳστώνην ἐξηῦρον εἰς τὰς ὁδοὺς τὰς μακροτέρας τῶν ἀναγκαίων.
[11] ὃ δὲ μέγιστον, ὦ βουλή, τεκμήριον ὅτι διὰ τὴν συμφορὰν ἀλλ’ οὐ διὰ τὴν ὕβριν, ὡς οὗτός φησιν, ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίνω [ῥᾴδιόν ἐστι μαθεῖν]· εἰ γὰρ ἐκεκτήμην οὐσίαν, ἐπ’ ἀστράβης ἂν ὠχούμην, ἀλλ’ οὐκ ἐπὶ τοὺς ἀλλοτρίους ἵππους ἀνέβαινον· νυνὶ δ’ ἐπειδὴ τοιοῦτον οὐ δύναμαι κτήσασθαι, τοῖς ἀλλοτρίοις ἵπποις ἀναγκάζομαι χρῆσθαι πολλάκις.
 [12] καίτοι πῶς οὐκ ἄτοπόν ἐστιν, ὦ βουλή, τοῦτον ἄν, εἰ μὲν ἐπ’ ἀστράβης ὀχούμενον ἑώρα με, σιωπᾶν (τί γὰρ ἂν καὶ ἔλεγεν;), ὅτι δ’ ἐπὶ τοὺς ᾐτημένους ἵππους ἀναβαίνω, πειρᾶσθαι πείθειν ὑμᾶς ὡς δυνατός εἰμι; καὶ ὅτι μὲν δυοῖν βακτηρίαιν χρῶμαι, τῶν ἄλλων μιᾷ χρωμένων, μὴ κατηγορεῖν ὡς καὶ τοῦτο τῶν δυναμένων ἐστίν· ὅτι δ’ ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίνω, τεκμηρίῳ χρῆσθαι πρὸς ὑμᾶς ὡς εἰμὶ τῶν δυναμένων; οἷς ἐγὼ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἀμφοτέροις χρῶμαι.

Παρατηρήσεις
a.Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική την παράγραφο 10.

b. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ο αδύνατος αναγκάζεται να χρησιμοποιεί άλογο σύμφωνα με το κείμενο;

c. Δραστηριότητες γραμματικής
 1. «Περὶ δὲ τῆς ἐμῆς ἱππικῆς…»: να αντικαταστήσετε την αντωνυμία έτσι ώστε να δηλώνονται πολλοί κτήτορες.
 2. Να εντοπίσετε τις αντωνυμίες στην παράγραφο 12, να αναγνωρίσετε το είδος τους και να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
 3. «πολύς, τό μέγιστον»: να μεταφέρετε τους τύπους στους άλλους δυο βαθμούς.
 4. Να εντοπίσετε τους ρηματικούς τύπους που σχηματίζουν αόριστο β΄ και να γράψετε το γ΄πληθυντικό της οριστικής και το β΄ενικό της προστακτικής.
 5. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις μετοχές της παραγράφου 10 και γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των υπόλοιπων χρόνων.
 6. «ἐγώ, καὶ περιπεπτωκὼς τοιαύτῃ συμφορᾷ ταύτην ἐμαυτῷ ῥᾳστώνην ἐξηῦρον εἰς τὰς ὁδοὺς τὰς μακροτέρας τῶν ἀναγκαίων»: να ξαναγράψετε την πρόταση μεταφέροντας τους κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό.
d.Δραστηριότητες συντακτικού
 1. «περὶ δὲ τῆς ἐμῆς ἱππικῆς, ἧς οὗτος ἐτόλμησε μνησθῆναι πρὸς ὑμᾶς…»: σε ποιον όρο του κειμένου αναφέρεται η υπογραμμισμένη αντωνυμία; Ποιος είναι ο συντακτικός της ρόλος στη δευτερεύουσα πρόταση;
 2.  «νυνὶ δ’ ἐπειδὴ τοιοῦτον οὐ δύναμαι κτήσασθαι…», «ἐγὼ γάρ, ὦ βουλή, πάντας οἶμαι τοὺς ἔχοντάς τι δυστύχημα τοῦτο ζητεῖν»: να εντοπίσετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων και να δικαιολογήσετε την πτώση τους.
 3. «εἰ γὰρ ἐκεκτήμην οὐσίαν, ἐπ’ ἀστράβης ἂν ὠχούμην, ἀλλ’ οὐκ ἐπὶ τοὺς ἀλλοτρίους ἵππους ἀνέβαινον»: Να εντοπιστεί ο υποθετικός λόγος του αποσπάσματος και να αναγνωριστεί το είδος του. Ποια μορφή θα είχε, αν ο ρήτορας ήθελε να παρουσιάσει την υπόθεση σα μια πράξη που περιμένει/προσδοκά να συμβεί;
 4. «εἰ μὲν ἐπ’ ἀστράβης ὀχούμενον ἑώρα με…»: να χαρακτηριστεί συντακτικώς η μετοχή και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
 5. «ὅτι διὰ τὴν συμφορὰν ἀλλ’ οὐ διὰ τὴν ὕβριν….. ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίνω» - «ὅτι δ’ ἐπὶ τοὺς ᾐτημένους ἵππους ἀναβαίνω …»: να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο

ΥΓ: Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις στο e-mail μου ως τις 10 Απριλίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου