Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://archeia.moec.gov.cy/sm/441/chronikes_protaseis.pdf

Μελετήστε προσεκτικά τον πιο κάτω πίνακα και καταγράψετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς των πιο κάτω προτάσεων.

 

Παραδείγματα

Εισάγεται

Εκφέρεται

Χρονική βαθμίδα

Σε τι χρησιμεύει

Ἐπεὶ δ’ χειμὼν ἔληγεν, οἱ Ἀθηναῖοι ἔπλευσαν εἰς Προκόννησον.

 

 

 

 

Ἐμάχοντο, μέχρι οἱ Ἀθηναῖοι

ἀπέπλευσαν.

 

 

 

 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν Λαμψάκῳ κατεστήσατο,

ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα.

 

 

 

 

Ἡνίκα δείλη ἐγένετο, κονιορτὸς ἐφάνη.

 

 

 

 

Ἐχώρουν διὰ τῶν Σικελῶν, ἕως ἀφίκοντο εἰς Κατάνην.

 

 

 

 

Ὅτε οἱ πολέμιοι ἀνεχώρησαν, τρόπαιον ὡς νενικηκότες ἱδρύσαμεν.

 

 

 

 

 

 Γνωρίστε και το άλλο είδος των χρονικών προτάσεων:

Παραδείγματα

Eισαγωγή χρον. πρ.

Eκφορά χρ. πρ.

Εκφορά κύριας πρ.

Σημασία

Ἐπειδὰν ἔλθωσιν, ἕξομεν τὰ ἐπιτήδεια.

 

 

 

 

Ὅταν πλεῖστά τις ἔχῃ, τότε πλεῖστοι τούτῳ φθονοῦσιν.

 

 

 

 

Ἐγὼ δὲ ὁπόταν καιρὸς ἥξω πρὸς ὑμᾶς.

 

 

 

 

Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

 

 

 

 

Καὶ ὁπότε τις ἀσθενήσειεν, ἐπεσκόπει

Κῦρος.

 

 

 

 

Ὁσάκις Ἀθήναζε ἀφικοίμην, ἐπανηρώτων τὸν Σωκράτη.

 

 

 

 

Ὁπότε βουληθείητε, οὐ χαλεπῶς εἰρήνην ἂν ποιήσαιτε.

 

 

 

 

Ἤλπιζον ὑπὸ τῶν σφετέρων παίδων γηροτροφηθέντες, ἐπειδὴ τελευτήσειαν τὸν βίον, ταφήσεσθαι.


 

 

 

 


Σύνταξη του ΠΡΙΝ

Παραδείγματα

Χρονική πρόταση

Κύρια πρόταση

Καταφατική/αρνητική

Ἀποπέμπουσιν αὐτὸν πρὶν ἀκοῦσαι.

 

 

Λέγεται δ’ ὥς ποτε ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι τῶν πρὶν μούσας γεγονέναι.


 

 

Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον.


 

 

Ἡγούμην ἀνὴρ τῶν ἐκεῖ μέγιστος, πρίν μοι τύχη τάδε ἐπέστη


 

 

Οὐ χρή με ἐνθένδε ἀπελθεῖν,

πρὶν ἂν δῶ δίκην.

 

 

Tίς ἂν κρίνειεν, πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦθον ἐκμάθῃ σαφῶς.

 

 

Κῦρος ὑπέσχετο τοῖς Ἕλλησι

μὴ πρόσθεν παύσεσθαι, πρὶν              αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου