Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών ονοματικών προτάσεων και να βρείτε τον συντακτικό τους ρόλο.

1. Ἠπόρουν τί λέγοι.
2. Γιγνώσκετε ὅτι οὐκ ἂν ἦτε ἐχθροὶ ἡμῶν, εἰ μὴ ἐπολεμεῖτε ἡμῖν.
3. Ὅθεν καὶ ἀπορεῖται πότερόν ἐστι τὸ ἀγαθὸν μαθητὸν ἢ ἐθιστόν.
4. Φοβοῦμαι μὴ οὐ δυνηθῶ διὰ τὴν ἀπειρίαν δηλῶσαι τὴν ἐμήν γνώμην.
5. Τοῦτο δὴ ἄξιον ἐπαινεῖν τῶν τότε ναυμαχησάντων, ὅτι τὸν φόβον διέλυσαν τῶν Ἑλλήνων.
6. Θαυμάζω δὲ καὶ ὅστις ἔσται ὁ ἀντερῶν (=αυτός που θα φέρει αντίρρηση).
7. Κῦρος ἤρώτα πόθεν ὁ θόρυβος ἀκούοιτο.
8. Ουκοῦν νῦν καὶ τοῦτο κίνδυνος, μὴ λάβωσι προστάτας αὐτῶν τινὰς τού-των.
9. Τοῦτο λέγω, ὡς τὸ παράπαν (=καθόλου) οὐ σέβεις θεούς.
10. Οἶδα δὲ ποῦ οἴχονται (=πηγαίνουν).
11. Τοῦτο αὐτὸ ἀποκρίναι, εἰ ἀληθῆ λέγομεν ἢ οὐκ ἀληθῆ.
12. Ἐβουλεύοντο πῶς ἂν τὴν μάχην συμφορώτατα ποιήσαιντο.
13. Ἐγνώκεσαν ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη.
14. Ἔλεγον ὡς ἐν τῷ πεδίῳ ὑποζύγια εἶεν.
15. Τοῦτο θεωρεῖτε, εἰ τἀληθῆ λέγω.
16. Οὐ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε.
17. Φοβεῖται μὴ τὰ ἔσχατα πάθῃ.
18. Ἐσηγγέλθη αὐτοῖς ὡς εἴη Ἀπόλλωνος ἔξω τῆς πόλεως ἑορτή.
19. Οὐ τοῦτο ἐφοβεῖτο, μή τινες πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν.
20. Σὺ δὲ φράσαι εἴ με σώσεις.

 ΠΗΓΗ: e-didaskalia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου