Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 45- ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
captīvis κλητική ενικού
res αφαιρετική ενικού
periculo αιτιατική πληθυντικού
equitibus: ονομαστική ενικού
nostra consilia: γενική πληθυντικού
amentum ονομαστική ενικού
hostibus γενική πληθυντικού
Graecis litteris ονομαστική ενικού
Legātum ονομαστική πληθυντικού
legionibus κλητική ενικού
die γενική πληθυντικού
milite δοτική πληθυντικού
turrim αφαιρετική ενικού
salutem ονομαστική ενικού

1β.celeriter : τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό και στον υπερθετικό βαθμό

1γ) Να κλιθούν οι αντωνυμίες:
quae ίδιο γένος, ενικό
quantō ίδιο γένος, πληθυντικό
cuidam ίδιο γένος, πληθυντικό
nostra ίδιο γένος, ενικό
Ille ίδιο γένος, πληθυντικό

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
cognoscit β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
gerantur α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
persuadet β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
providet β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
interceptā β πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού παθητ. φωνής
conscriptam δοτική γερουνδίου
mittit β ενικό προστακτικής ενεστώτα
scribit απαρέμφατο παρακειμένου
adīre α και β πληθυντικό οριστ. παρακειμένου
possit β πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και υποτακτ. παρατατικού
adhaesit β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
conspicitur β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
defertur β ενικό υποτακτικής παρακειμένου
sperent γ ενικό οριστικής μέλλοντα

3.interceptā , veritus: Να αναλυθούν σε δευτερεύουσεςπροτάσεις

4.Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις, (εισαγωγή, εκφορά, αιτιολόγηση, λειτουργία) :
quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. /
ut ad Cicerōnem epistulam deferat/
ut salutem sperent./
ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. /
nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur

4β. si adīre non poteris, epistulam ad amentum tragulae adliga et intra castra abice:
Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο 1ου είδους στα άλλα είδη .

5.Στην άλλη φωνή:
Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat/
nē nostra consilia ab hostibus cognoscantur. /
Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. /
ut, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat./
tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur./
Ille epistulam perlegit

6.Από πλάγιο σε ευθύ:
Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. / ut ad Cicerōnem epistulam deferat. /
Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur
ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. /
Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret /
In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore/
ut salutem sperent.

7. Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση “ Miles narravit” :
Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit / Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. /
In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore/
Gallus, periculum veritus, costituit /
Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur./
Ille epistulam perlegit

πηγή:Νεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου