Κυριακή 4 Μαρτίου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 43-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Από το ιστολόγιο του Γιάννη Ρουμπάκη που μας έχει γλυτώσει από πολύ κόπο με τις ασκήσεις του

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: "intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniux liberique"? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.

Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
hostem γενική πληθυντικού
castris tuis γενική πληθυντικού
infelix senecta αφαιρετική ενικού
hanc terram γενική ενικού
tibi ingredienti γενική ενικού
fines γενική πληθυντικού
minaci animo ονομαστική ενικού
conspectu γενική ενικού
illa moenia γενική πληθυντικού
domus αιτιατική πληθυντικού
penates mei γενική πληθυντικού
coniux αιτιατική ενικού
filium κλητική ενικού
immatura mors αφαιρετική ενικού
longa servitus δοτική ενικού

1β) Να κλιθούν : tuis, Ego, nihil, hos

2α) Να γράψετε τους άλλους βαθμούς : captiva, infelix, infesto, minaci, in libera , miserrima, longa, immatura

2.β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :

sum β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
traxit α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
viderem β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
potuisti γ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
populari γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα
genuit σουπίνο αφαιρετική
aluit απαρέμφατο ενεστώτα
ingredienti β ενικό οριστικής ενεστώτα
cecidit γ ενικό οριστικής μέλλοντα
perveneras β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
peperissem μετοχή μέλλοντα
oppugnaretur α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
haberem απαρέμφατο παρακειμένου
mortua μετοχή μέλλοντα και γ πληθ οριστικής ενεστώτα
pati β ενικό προστακτικής ενεστώτα
pergis β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
manet γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου

3. Να αναγνωριίσετε συντακτικά τις προτάσεις, τον τρόπο εισαγωγής τους και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους:
ut primum exsulem deinde hostem te viderem?
Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit:

4.α)Να γραφούν όλα τα άλλα είδη των υποθετικών λόγων:
Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur;
nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem.
at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.

4β.Να μετατραπεί η ενεργητική φωνή στην παθητική:
In hoc me longa vita et infelix senecta traxit

γ. Να γίνουν μετοχικές:
si pergis/
ego nisi (te) peperissem
hanc terram, quae genuit atque aluit /
nisi haberem

5α. Από ευθύ σε πλάγιο: με εξάρτηση: mater interrogat filium/ interrogavit/
«Num ad hostem veni / et captiva in castris tuis sum?»
In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem?
Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit?
Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?
Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit:

με εξάρτηση: Coriolanus dicit / dixit :
"intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniux liberique"?
με εξάρτηση: Mater dixit Coriolano:
Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου