Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

Οι κύριες προτάσεις κρίσεως στον πλάγιο λόγο
ρήματα εξάρτησης
τροπή σε
λεκτικά
ειδική πρόταση: λέγει ὅτι Σωκράτης κατέβη εἰς Πειραιᾶ
δοξαστικά
ειδικό απαρέμφατο: νομίζει Σωκράτη καταβῆναι εἰς Πειραιᾶ
γνωστικά, αισθητικά, δηλωτικά, δεικτικά,
κατηγορηματική μετοχή: πυνθάνεται Σωκράτη καταβάντα εἰς Πειραιᾶ

Τα λεκτικά ρήματα συντάσσονται κανονικά με ειδική πρόταση, εκτός από το ρήμα φημί, το οποίο, επειδή έχει και δοξαστική χροιά, συντάσσεται συνήθως με ειδικό απαρέμφατο.


λεκτικά,à ἀρνοῦμαι, ἐγγυῶμαι, λέγω,ὁμολογῶ, φημί,

δοξαστικά,à δοκῶ, ἐλπίζω, ἡγοῦμαι, κρίνω, νομίζω, οἴομαι, πιστεύω, ὑπολαμβάνω,

αισθητικάà ἀκούω, ὁρῶ, αἰσθάνομαι,

γνωστικάà γιγνώσκω, ἀκούω (πληροφορούμαι), εὑρίσκω (διαπιστώνω), πυνθάνομαι 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου