Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα θέματα των πανελλαδικών κινήθηκαν και τα θέματα των επαναληπτικών εξετάσεων στα αρχαία ελληνικά. Σας παραθέτω το άγνωστο κείμενο, τις παρατηρήσεις, μια ενδεικτική μετάφραση και τη μετατροπή του πλαγίου λόγου.


Αδίδακτο κείμενο  Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ Στ΄ ΙV, 6-7
Ὁ μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούων παρωξύνετο πρὸς τὸ μάχην συνάπτειν. τῶν δ’ αὖ Θηβαίων οἱ προεστῶτες ἐλογίζοντο ὡς εἰ μὴ μαχοῖντο, ἀποστήσοιντο μὲν αἱ περιοικίδες αὐτῶν πόλεις, αὐτοὶ δὲ πολιορκήσοιντο· εἰ δὲ μὴ ἕξοι ὁ δῆμος ὁ Θηβαίων τἀπιτήδεια, ὅτι κινδυνεύσοι καὶ ἡ πόλις αὐτοῖς ἐναντία γενέσθαι. ἅτε δὲ καὶ πεφευγότες πρόσθεν πολλοὶ αὐτῶν ἐλογίζοντο κρεῖττον εἶναι μαχομένους ἀποθνῄσκειν ἢ πάλιν φεύγειν. πρὸς δὲ τούτοις παρεθάρρυνε μέν τι αὐτοὺς καὶ ὁ χρησμὸς ὁ λεγόμενος ὡς δέοι ἐνταῦθα Λακεδαιμονίους ἡττηθῆναι ἔνθα τὸ τῶν παρθένων ἦν μνῆμα, αἳ λέγονται διὰ τὸ βιασθῆναι ὑπὸ Λακεδαιμονίων τινῶν ἀποκτεῖναι ἑαυτάς.

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου.
                                                                                                                            Μονάδες 20

Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
παρωξύνετο - το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή
συνάπτειν -το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου στην ίδια φωνή
προεστῶτες- την ονομαστική ενικού στο θηλυκό γένος
πεφευγότες - το απαρέμφατο του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
πολλοί - τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό
κρεῖττον - τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος : και στον ίδιο βαθμό
δέοι - το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού
ἡττηθῆναι - το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα
μνῆμα - τη δοτική ενικού
ἑαυτάς  - τον ίδιο τύπο στο α΄ πρόσωπο.
                                                                                                                            Μονάδες 10


Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων:
ταῦτα, αὐτοῖς, αὐτῶν (το δεύτερο στο κείμενο), μαχομένους, ἀποθνῄσκειν, 
πρὸς τούτοις, Λακεδαιμονίους. (μονάδες 7)

Γ3.β. «τῶν δ’ αὖ Θηβαίων ... αὐτῶν πόλεις»: να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.            (μονάδες 3)
                                                                                                                           Μονάδες 10

EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Kλεόμβροτος λοιπόν, ενώ άκουγε αυτά, παρακινιόταν να κάνει μάχη. Οι επικεφαλής πάλι  των Θηβαίων αναλογίζονταν πως, εάν δεν πολεμήσουν, θα αποστατήσουν οι πόλεις που βρίσκονταν γύρω απ' αυτούς και ότι οι ίδιοι θα πολιορκηθούν. Και ότι, αν ο λαός των Θηβαίων δεν εξασφαλίσει τα απαραίτητα εφόδια, θα κινδυνεύσει, και η ίδια η πόλη θα στραφεί εναντίον τους.Πολλοί απ' αυτούς όμως, επειδή και παλιότερα είχαν εξοριστεί, σκέφτονταν ότι είναι καλύτερο να πεθάνουν στη μάχη παρά να εξοριστούν και πάλι.Κοντά σ' αυτά κάποιο θάρρος βέβαια τους έδινε και ο χρησμός που έλεγε ότι έπρεπε να νικηθούν οι Λακεδαιμόνιοι εδώ όπου βρισκόταν το μνημείο των παρθένων, οι οποίες λέγεται ότι, επειδή τις βίασαν κάποιοι Λακεδαιμόνιοι, έβαλαν οι ίδιες τέλος στη ζωή τους.

Προσοχή!!! το γ3β έχει έναν εξαρτημένο υποθετικό λόγο στον πλάγιο λόγο, ο οποίος δηλώνει το πραγματικό με σημασία προσδοκωμένου. Άρα η υπόθεση θα μετατραπεί σε ει+οριστική μέλλοντα και η απόδοση σε οριστική μέλλοντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου