Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Προτεινόμενο διαγώνισμα στον Ξενοφώντα

Για να τεστάρετε τις γνώσεις σας πριν τις εξετάσεις

KEIMENO

Tοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα
ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν. [2.2.17] ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός. [2.2.18] Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να μεταφράσετε από το κείμενο  το τμήμα “ἐπεὶ δὲ ἧκε …πολέμου” 
                                                                                  (μονάδες 30)

Β1.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ(Σ) ή ΛΑΘΟΣ(Λ)
    α. Ο Θηραμένης έμεινε κοντά στο Λύσανδρο τέσσερις μήνες περίπου.
    β.  Ο Θηραμένης περίμενε να τελειώσουν τα τρόφιμα των Αθηναίων.
    γ.  Ο Θηραμένης προθυμοποιήθηκε  να πάει στο Λύσανδρο για  να  ζητήσει βοήθεια.
    δ.  Ο Θηραμένης εκλέχτηκε από τους Αθηναίους στρατηγός.
    ε. Ο Λύσανδρος έστειλε στους εφόρους έναν  Αθηναίο φυγά, τον Αριστοτέλη.
                                                                                                                  (μονάδες 10)

Β2. Σε ποια σημεία του κειμένου φαίνεται η υστερόβουλη στάση του Θηραμένη απέναντι στην πατρίδα του.                                                                  
(μονάδες10)

Γ 1.Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β.

α

                              β

1.Ηρόδοτος
α. Ελληνικά
2.Θουκυδίδης
β. λογογράφοι
3.Ξενοφώντας
γ. δημηγορίες
4.Περικλής
δ. πατέρας της ιστορίας
5.Εκαταίος Μιλήσιος
ε. θάνατος στο λοιμό του 429 π.Χ

                                                                                                                   (μονάδες2,5)

Γ2. Ορίστε με συντομία τον όρο δημηγορίες.                                                        
  (μονάδες 2,5)

Γ3. Το σύστημα χρονολόγησης κατά το Θουκυδίδη.                                            
 (μονάδες 5)


Δ. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
         1 πέμψαι--- β ενικό οριστικής παρακειμένου
         2 εἶπεν---  β ενικό προστακτικής αορίστου β
         3 διέτριβε--- α πληθυντικό οριστικής αορίστου
         4 τούς ἐφόρους ---κλητική ενικού
         5 τειχῶν --- ονομαστική πληθυντικού
         6 κατέχει---α ενικό οριστικής μέλλοντα
         7 αὐτοκράτωρ ---δοτική πληθυντικού
         8 πρεσβευτής--- ονομαστική πληθυντικού
         9 ἀγγελοῦντα ---α ενικό υποτακτικής αορίστου
        10 πίστεως--- δοτική ενικού
                                                                                                       (μονάδες 10)

Ε1.Να αναγνωρίσετε συντακτικά το είδος της δευτερεύουσας πρότασης ὅτι Λύσανδρος τέως μέν κατέχοι” και να επισημάνετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς, καθώς και την συντακτική της λειτουργία.
                                                                                                       (μονάδες 2,5)

 Ε2.Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο «εἰ βούλονται…, εἰδὼς ἥξει»
                                                                                                       (μονάδες 2,5)

 Ε3.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, για να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω λέξεων
πεμφθείς---χρονική μετοχή/ αιτιολογική μετοχή
διά τό ἐπιλελοιπέναι  ---εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας/ εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού
ὑπ’ αὐτοῦ ---εμπρόθετος προσδιορισμός του τόπου/ εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου
 ὁμολογήσειν ---ειδικό απαρέμφατο/ τελικό απαρέμφατο
 πρεσβευτής---κατηγορούμενο/ παράθεση
                                                                                                       (μονάδες 5)

ΣΤ. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρείτε στο αρχαίο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή: 
εκπομπή,προαιρετικός,λόγος εξαγγελία,ανθεκτικός,
εμπιστευτικά, συντηρητικός, φυγαδεύω,σχέση, εξομολόγηση.

                                                                                                       (μονάδες 10)


ΣΗΜΕΊΩΣΗ:δεν υπάρχει ερώτηση από το μεταφρασμένο κομμάτι, γι αυτό η βαθμολογία είναι 90 στο σύνολο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου