Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΤΗΤΑ 38

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: "ego libenter tibi mea sede cedo". Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
uxor αφαιρετική ενικού
more prisco κλητική ενικού
omen nuptiale ονομαστική πληθυντικού
filiae δοτική πληθυντικού
res ipsa γενική πληθυντικού
aliqua vox αιτιατική πληθυντικού
proposito ονομαστική ενικού
sacello quodam αιτιατική πληθυντικού
loco ονομαστική πληθυντικού
Hoc dictum ονομαστική πληθυντικού
mea sede γενική πληθυντικού

2.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
petit απαρέμφατο μέλλοντα
fecit β ενικό προστακτικής ενεστώτα
persedebat αφαιρετική σουπίνου
expectabat β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
standi α πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
cederet απαρέμφατο παρακειμένου
dixit β ενικό προστακτικής ενεστώτα
confirmavit γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα
mortua est β ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα
vixit απαρέμφατο ενεστώτα
duxit. β ενικό προστακτικής ενεστώτα

3.Να κλιθούν στον άλλο αριθμό:
ipsa, sibi, mea, hoc, is , quam

4.Να γράψετε τους άλλους βαθμούς επιθέτων και επιρρημάτων ( ίδιο γένος, αριθμό, πτώση στα επίθετα):
longa, prisco, libenter, multum.

5.Αναγνώριση των προτάσεων:
dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis/
dum aliqua vox congruens proposito audiretur/
ut sibi paulisper loco cederet/
dum vixit.

6.Στην άλλη φωνή:
Caecilia, uxor Metelli ipsa fecit omen.
dum aliqua vox congruens proposito audiretur.
Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram
Tum Caecilia puellae dixit
postea is puellam in matrimonium duxit.
Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit.
quam Metellus, dum vixit, multum amavit
ego libenter tibi mea sede cedo

7.Οι προτάσεις σε μετοχές:
Caecilia, dum petit , /
quam Metellus, dum vixit

8.α «ego libenter mea sede tibi cedo»:
Να μετατραπεί η φράση σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση Caecilia dixit

β.tandem puella rogavit materteram ut sibi paulisper loco cederet:
Να μετατραπεί η φράση σε ευθύ λόγο.

πηγή:Νεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου