Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ- ΕΝΟΤΗΤΑ 42

Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
hoc ordine ονομαστική ενικού
spem γενική ενικού
mollibus sententiis ονομαστική ενικού
coniurationemque nascentem ονομαστική ενικού
auctoritatem κλητική ενικού
improbi γενική πληθυντικού
imperiti γενική ενικού
coniurationem κλητική ενικού
improbum αιτιατική πληθυντικού

β) Να κλιθούν οι αντωνυμίες, ενικό και πληθυντικό στο ίδιο γένος:
Nonnulli, ea, quae, hunc, iste , neminem.

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
imminent γ ενικό οριστικής μέλλοντα
videant σουπίνο αφαιρετική
dissimulent δοτική γερουνδίου
nascentem β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
confirmaverunt β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
secuti β ενικό κ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
animadvertissem μετοχή μέλλοντα
dicerent α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
intellego β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
pervenerit μετοχή ενεστώτα
intendit απαρέμφατο ενεστώτα
esse factam β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
fateatur α πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου

2β) Να γράψετε τους άλλους βαθμούς όπου είναι δυνατόν (τα επίθετα ίδια πτώση, γένος και αριθμό) :
mollibus, multi, improbi, imperiti, crudeliter, regie, stultum, improbum.

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις, τον τρόπο εισαγωγής τους και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους:
qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent:/
qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt;/
qui non videat coniurationem esse factam, qui non fateatur.

4.α)qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt;: Να μετατραπεί η ενεργητική φωνή στην παθητική.

4β. Οι υποθετικοί λόγοι να γραφούν σε όλα τα είδη(4):
si in hunc animadvertissem/
si iste in Manliana castra pervenerit.

4 γ.Να γίνει μετοχική η πρώτη: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt./
Να γίνει μετοχική: ea, quae imminent

5.Ανάλυση μετοχών:coniurationem nascentem confirmaverunt /

6. Να αιτιολογήσετε γιατί η παρακάτω αναφορική πρόταση εκφέρεται με οριστική, παρόλο που βρίσκεται στα πλαίσια του πλαγίου λόγου. «quo intendit»

6. Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση: Dicit Quintus Mucius Scaevola :
«Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent:
qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt»

7. από πλάγιο σε ευθύ:
Nunc intellego... neminem... fore /
(multi) crudeliter et regie id factum esse dicerent/
... qui non videat coniurationem esse factam

πηγή: Νεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου