Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΤΗΤΑ 49

 Παρατηρήσεις:
1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
uxor                                        δοτική ενικού
viri                                          κλητική ενικού
cultellum                                  ονομαστική πληθυντικού
unguium                                   ονομαστική ενικού
tonsoris                                    αφαιρετική ενικού
officium                                    αιτιατική πληθυντικού
temerarium factum meum            αιτιατική πληθυντικού
consilium                                  ονομαστική πληθυντικού
tale consilium                            γενική πληθυντικού
aequo animo                              αιτιατική ενικού
ferro                                          κλητική ενικού
certissimum indicium                   ονομαστική πληθυντικού

1β. Να κλιθούν ενικό πληθυντικό στο θηλυκό γένος:    sui, hoc, tale .

2. . Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
cognovisset,                        β ενικό προστακτικής ενεστώτα
resecandorum                      α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
poposcit                             ονοματικούς τύπους ίδια φωνή
elapso                                β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
praeripuisset                       αρχικούς χρόνους
molientem                          απαρέμφατο εναστώτα
cessisset                            γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
volui                                  β ενικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
essem interemptura             β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
experirι                              γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου

3.  Στους άλλους βαθμούς:  aequo, certissimum

4. Αναγνώριση προτάσεων:  
quod tonsoris praeripuisset officium./ 
quam aequo animo me ferro essem interemptura, / 
si tibi consilium non ex sententia cessisset.

5α . Στην άλλη φωνή:  quod tonsoris praeripuisset officium

5β. Ο υποθετικός λόγος σε όλα τα είδη:  
  si tibi consilium non ex sententia cessisset

6α . Συντακτική αναγνώριση :   viri, sui, se, ancillarum, tonsoris, tibi, hoc, amoris, consilium,  experiri, officium.
6β. Να αναλυθoύν σε δευτερεύουσα πρόταση:  
vocatus Brutus ,/ 
quasi unguium resecandorum causa ,/
tale consilium molientem ,/ 
velut forte elapso

7.  Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση;   Cui secreto Porcia dicit/ inquit 
«non est hoc  temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem./ 
 experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset».

8. Από πλάγιο σε  ευθύ: 
 experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset».

9. Να δοθούν οι εκφράσεις με γερούνδιο ( πριν γίνει η γερουνδιακή έλξη):  
 de interficiendo Caesare ,  
unguium resecandorum causa
 ad eam obiurgandam
9β: στις προηγούμενες εκφράσεις, όπου υπάρχει σκοπός, να δηλωθεί με άλλους τρόπους…

10. Προτάσεις σε μετοχές :  
   cum consilium cognovisset ./  
   quod praeripuisset officium

πηγή:Νεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου