Τρίτη 3 Απριλίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΤΗΤΑ 48

Παρατηρήσεις:
1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
   Cerva alba                                      γενική πληθυντικού
   eximiae pulchritudinis                      ονομαστική ενικού
   dono                                               κλητική ενικού
   numine                                            αιτιατική ενικού
   militibus                                          γενική πληθυντικού
   quodam die                                     ονομαστική πληθυντικού
   postero die                                      γενική πληθυντικού
   eum locum                                      ονομαστική πληθυντικού
   cubiculum suum                              δοτική ενικού
   somno                                            κλητική ενικού
   servo                                              ονομαστική ενικού
   admiratio magna                             αφαιρετική ενικού

   1β. Να κλιθούν όλα στο γένος τους και στους δύο αριθμούς:    quodam, quid, aliquis, eius,  ipse 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
  persuasit                         γ ενικό οριστικής μέλλοντα
  instinctam                       αρχικούς χρόνους
  conloqui                          προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα
  docere                             β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
  videbatur                          γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
  imperandum  esset           β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
  monitum esse                   γ ενικό οριστικής μέλλοντα
  praedicabat                       γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
  fugit                                  γερουνδιακό
  perisse                              β ενικό προστακτικής ενεστώτα
  credita est                          απαρέμφατο εναστώτα
  inventam esse                     μετοχή μελλοντα
  iussit                                  σουπίνο αφαιρετική
  tacere                                 γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
  emitteret                             β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
  admissis                             α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
  introrupisset,                       β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
  orta est                               β ενικό οριστικής ενεστώτα

3. Παραθετικά αντικατάσταση:  eximiae, durius,   magna,   postero

4. Αναγνώριση προτάσεων: 
quae utilia factu essent/
si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, / 
Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, /   
ut eam postero die repente in eum locum emitteret,/ 
Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse.
5α.Στην άλλη φωνή:   
Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat./  
praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret. /
quod imperandum militibus esset
5β. Να δώσετε τον υποθετικό λόγο σε όλα τα είδη: Si quid durius ei videbatur,…..

6α . Συντακτική αναγνώριση pulchritudinis, dono, conloqui, Sertorii , durius, ei ,tacere, eis, reverti,  utilia,  factu

  6β. Να αναλυθoύν σε δευτερεύουσα πρόταση:  cervam instinctam /
   admissis amicis /
   emissa a servo

  7.  Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση  Μiles dixit:
 Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. /
 Sertorius omnibus persuasit cervam instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu   essent. /
 Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est
 Sertorius eum iussit tacere / admiratio magna orta est.

8. Από πλάγιο σες ευθύ:
Sertorius omnibus persuasit cervam instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent.  
Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat.    
Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est.
Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere ;   
praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.
Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti.

ΠΗΓΗ: Nεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου