Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 3ης ενότητας του Πρωταγόρα

Ενότητα 3η

Κείμενο: 321 b6 – 322a
Μετάφραση
ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ᾿Επιμηθεὺς

 ἔλαθεν αὑτὸνκαταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα·


λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος,
 καὶ ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο.


ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν,


 καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα,


τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον·ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν,


 ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς.


 ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς

ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι,

κλέπτει ῾Ηφαίστου καὶ ᾿Αθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί

—ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι—

καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ.
τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν,

τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν·
 ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί.

τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν

—πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν—
εἰς δὲ τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ ῾Ηφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν,
 ἐν ᾧ  ἐφιλοτεχνείτην,
 λαθὼν εἰσέρχεται,

καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ ῾Ηφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς ᾿Αθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ,
 καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται,

Προμηθέα δὲ δι” ᾿Επιμηθέα ὕστερον, ᾗπερ
λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.

ΠΗΓΗ: blogs.sch.gr/dstefanou/
Μιας και δεν ήταν και πολύ σοφός ο Επιμηθέας,

 χωρίς να το καταλάβει ξόδεψε τις δυνάμεις στα άλογα ζώα

 του έμεινε λοιπόν αφρόντιστο το ανθρώπινο γένος
και δεν ήξερε τι να κάνει.

Ενώ βρισκόταν σε αδιέξοδο έρχεται ο Προμηθέας  για να εξετάσει τη μοιρασιά,

και βλέπει από τη μια ότι τα άλλα ζώα είναι κατάλληλα εφοδιασμένα σε όλα,

 ενώ ο άνθρωπος ήταν γυμνός και χωρίς υποδήματα και  στρώμα και όπλα

και ήδη είχε έρθει η καθορισμένη από τη μοίρα μέρα,

κατά την οποία έπρεπε και ο άνθρωπος να βγει από τη γη στο φως.

Καθώς ήταν λοιπόν σε αδιέξοδο ο Προμηθέας

ποια σωτηρία να βρει για τον άνθρωπο, 

κλέβει  την τεχνική ικανότητα του Ηφαίστου και της Αθηνάς και μαζί τη φωτιά

―γιατί ήταν αδύνατο να αποκτήσει κανείς ή να χρησιμοποιήσει την ικανότητα αυτή χωρίς φωτιά―

και έτσι  τη δωρίζει στον άνθρωπο.
Έτσι λοιπόν απέκτησε ο άνθρωπος τη σοφία  για τη ζωή του,
την πολιτική όμως ικανότητα δεν την είχε·
γιατί αυτή ήταν κοντά στο Δια.

Κι ο Προμηθέας δεν ήταν  πια δυνατό  να μπει μέσα στην ακρόπολη, στην κατοικία  του Δία·
επιπλέον  και οι φρουροί του Δία ήταν φοβεροί·
στην  κοινή  όμως κατοικία της Αθηνάς και του Ηφαίστου,
όπου οι δυο τους ασκούσαν  τις τέχνες τους,
 μπαίνει κρυφά,
 και αφού έκλεψε  την  τέχνη με φωτιά του Ηφαίστου και την  άλλη  της Αθηνάς και τις δίνει στον άνθρωπο·
και απ” αυτό εξασφαλίζεται για τον  άνθρωπο πλούσια  μέσα για τη ζωή του,
ο Προμηθεύς όμως εξ αιτίας του Επιμηθέa κατηγορήθηκε ύστερα, όπως λένε, για κλοπή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου